Twoje wyniki wyszukiwania

Regulamin Serwisu Nieruchomosci.Gdynia.pl

§ 1
Definicje

 1. Cennik – cennik Pakietów dostępny w Serwisie.
 2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca m.in. dodawanie i edycję Ogłoszeń, zakup Pakietów, a także przeglądanie informacji o aktualnych Pakietach oraz historii działań Użytkownika w Serwisie;
 4. Nieruchomosci.Gdynia.pl – Katarzyna Walas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Finansowa Veritas Katarzyna Walas wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5862134729, nr REGON 221820189, ul. Druskiennicka 4 lok. 1, 81-533 Gdynia, będąca administratorem Serwisu;
 5. Ogłoszenie – ogłoszenie najmu lub sprzedaży lokalu, zawierające prezentację tego lokalu, nie będące ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników lub inny podmiot;
 6. Pakiet – pakiet usług świadczonych przez Nieruchomosci.Gdynia.pl na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, określający w szczególności czas publikacji Ogłoszenia, oraz jego cenę.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 8. Serwis – serwis internetowy „Nieruchomosci.Gdynia.pl” prowadzony przez Nieruchomosci.Gdynia.pl, dostępny pod adresem www.Nieruchomosci.Gdynia.pl umożliwiający dodawanie oraz przeglądanie Ogłoszeń;
 9. Umowa – umowa o prowadzenie Konta Użytkownika pomiędzy Nieruchomosci.Gdynia.pl, a Użytkownikiem;
 10. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu w charakterze użytkownika, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nieruchomosci.Gdynia.pl, w ramach Serwisu.
 2. Nieruchomosci.Gdynia.pl udostępniając Użytkownikom Serwis udostępnia im elektroniczną platformę do prezentowania Ogłoszeń.
 3. Usługi świadczone przez Nieruchomosci.Gdynia.pl w ramach Serwisu nie stanowią usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami świadczonych przez Nieruchomosci.Gdynia.pl na rzecz Użytkowników, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Nieruchomosci.Gdynia.pl, a podmiotem na rzecz którego Nieruchomosci.Gdynia.pl świadczy takie usługi. W takiej sytuacji ogłoszenie pochodzące od Nieruchomosci.Gdynia.pl zostanie wyraźnie oznaczone.
 4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien dokonać rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 5. W momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie zostaje utworzone dla niego Konto Użytkownika i dochodzi do zawarcia pomiędzy Nieruchomosci.Gdynia.pl a Użytkownikiem, na czas nieokreślony, umowy o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3
Zamieszczanie Ogłoszeń

 1. Ogłoszenia umieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, którzy samodzielnie definiują ich treść. Treść Ogłoszenia dostępna jest publicznie – za pośrednictwem sieci Internet, dla każdej osoby korzystającej z Serwisu, w tym także dla osób nie posiadających Konta Użytkownika.
 2. W celu dodania Ogłoszenia Użytkownik powinien:
  1. Posiadać Konto Użytkownika oraz wypełnić stosowny formularz w Serwisie;
  2. Aktywować Ogłoszenie, płatne – poprzez jego opłacenie, niezwłocznie po wypełnieniu formularza kontaktowego, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od wypełnienia tego formularza – zgodnie z Cennikiem i wybranym przez Użytkownika Pakietem oraz ewentualnymi opcjami dodatkowymi.
 3. Umowa na publikację ogłoszenia zawierana jest z chwilą aktywowania ogłoszenia. W przypadku ogłoszenia płatnego jest to moment otrzymania zapłaty przez Nieruchomosci.Gdynia.pl, każdorazowo dla danego ogłoszenia – na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Publikacja Ogłoszenia następuje, z zastrzeżeniem ust.5, niezwłocznie po jego aktywacji czyli niezwłocznie po jego opłaceniu w przypadku ogłoszeń płatnych – tj. nie później niż w terminie jednego Dnia roboczego następującego po dniu, w którym Nieruchomosci.Gdynia.pl otrzymał opłatę za publikację.
 5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, którzy nie zgłosili żądania natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi tj. publikacji Ogłoszenia, publikacja Ogłoszenia rozpocznie się po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 10.
 6. Ogłoszenie publikowane jest przez czas zdefiniowany przez Użytkownika, zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakietem, w przypadku wybrania Pakietu przez Użytkownika. Użytkownik może przedłużyć okres publikacji Ogłoszenia – do przedłużenia okresu publikacji Ogłoszenia stosuje się zasady właściwe dla jego pierwotnego umieszczenia.
 7. Ogłoszenie umieszczane w Serwisie powinno zawierać w szczególności:
  1. Zgodny ze stanem faktycznym opis przedmiotu ogłoszenia, jego zdjęcia, cenę brutto, parametry oraz lokalizację;
  2. Dane kontaktowe Użytkownika;
 8. Ceny podawane przez Użytkownika powinny być cenami brutto, tj. uwzględniać w sobie wszystkie należne podatki i opłaty związane z zawarciem umowy właściwej dla danego ogłoszenia. W przypadku gdy konkretne wskazanie danych opłat nie jest możliwe – Użytkownik powinien w treści Ogłoszenia poinformować o szacunkowej wysokości tych opłat lub o sposobie ich obliczenia.
 9. Pojedyncze ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej nieruchomości/lokalu, a Użytkownik może opublikować w danym momencie tylko jedno ogłoszenie dotyczące tej samej nieruchomości/lokalu.


§ 4
Płatności w Serwisie

 1. Płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu dokonywane są za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis udostępnia Użytkownikom następujące metody płatności:
  1. Bramka płatnicza Blue Media;
  2. Przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Nieruchomosci.Gdynia.pl;
 3. Użytkownik dokonując zakupu Pakietu może wybrać opcję „Płatności Cyklicznych” i automatycznego przedłużania danego Pakietu o kolejne okresy rozliczeniowe, tj. okresy trwania wybranego Pakietu.
 4. Użytkownik może anulować Płatności Cykliczne – za pośrednictwem Serwisu – w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że anulowanie Płatności Cyklicznych nie wpływa na aktualnie trwający Pakiet.

§ 5
Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Użytkownik nie może publikować w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszeń, treści bezprawnych, a w szczególności treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 2. W przypadku gdy treść publikowana przez Użytkownika zawiera treści bezprawne, w tym naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności Nieruchomosci.Gdynia.pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, w tym wstrzyma dalszą publikację treści – o czym Nieruchomosci.Gdynia.pl niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 3. Użytkownik, jako podmiot odpowiedzialny za treść, którą publikuje w Serwisie, zapewnia i gwarantuje, że ta treść opisuje jej przedmiot w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, a jej publikacja nie narusza przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz praw Nieruchomosci.Gdynia.pl i osób trzecich, a w szczególności Użytkownik dysponuje prawem do umieszczenia tej treści w Serwisie.
 4. Użytkownik umieszczając Ogłoszenie w Serwisie upoważnia jednocześnie Nieruchomosci.Gdynia.pl do jego równoległej lub późniejszej nieodpłatnej publikacji (w tym publikacji jej poszczególnych elementów) w innych materiałach Nieruchomosci.Gdynia.pl i jego partnerów, a w szczególności na innych stronach internetowych prowadzonych przez Nieruchomosci.Gdynia.pl. W przypadku takiej publikacji Nieruchomosci.Gdynia.pl nie udostępni danych kontaktowych Użytkownika, jednakże umożliwi odbiorcom Ogłoszenia zapoznanie się z jego treścią w Serwisie.
 5. Nieruchomosci.Gdynia.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji losowo wybranych Ogłoszeń przed ich opublikowaniem w Serwisie. Weryfikacji podlegają wyłącznie wybrane Ogłoszenia umieszczone w Serwisie. W szczególności w ramach weryfikacji Nieruchomosci.Gdynia.pl może sprawdzić:
  1. Autentyczność i spójność treści Ogłoszenia;
  2. Zgodność Ogłoszenia z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego;
 6. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji, przeprowadzonej przed opublikowaniem Ogłoszenia, Nieruchomosci.Gdynia.pl odmówi ich publikacji – od Użytkownika nie jest pobierana opłata związana z wystawieniem Ogłoszenia.
 7. Nieruchomosci.Gdynia.pl udostępnia Użytkownikom możliwość zgłoszenia nadużyć w Serwisie. Zdarzenia takie mogą być zgłaszane bezpośrednio do Nieruchomosci.Gdynia.pl m.in. przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 7

§ 6
Reklamacje, rozstrzyganie sporów

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub usług świadczonych przez Nieruchomosci.Gdynia.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@nieruchomosci.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (połączenie jest płatne według taryfy właściwej dla Użytkownika operatora).
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika (np. poprzez adres e-mail, na który zarejestrowano Konto Użytkownika) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Nieruchomosci.Gdynia.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza uprawnień Użytkownika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.
 5. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie.
 6. Sądem właściwym dla sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy jest:
  1. w przypadku Użytkowników będących konsumentami – sąd właściwy wg. norm prawa cywilnego;
  2. w przypadku pozostałych Użytkowników – sąd właściwy miejscowo dla Nieruchomosci.Gdynia.pl.
 7. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z innych – pozasądowych – sposobów dochodzenia rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z:
 1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

 2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7
Kontakt z Nieruchomosci.Gdynia.pl

 1. Nieruchomosci.Gdynia.pl kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub na piśmie, z tym zastrzeżeniem, że głównym sposobem komunikacji jest e-mail – chyba, że z przepisów prawa lub postanowień Regulaminu wynika co innego.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Nieruchomosci.Gdynia.pl:
  1. przy użyciu poczty elektronicznej: biuro@nieruchomosci.gdynia.pl
  2. za pośrednictwem telefonu: 606-911-020 (połączenie jest płatne według taryfy właściwego dla Użytkownika operatora);
  3. na piśmie, pod adresem: ul. Druskiennicka 4/1, 81-533 Gdynia
 3. Językiem właściwym dla porozumiewania się Nieruchomosci.Gdynia.pl z Użytkownikami jest język polski.

§ 8
Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, przy wykorzystaniu sieci Internet, Użytkownik powinien dysponować:
  1. Aktywnym kontem poczty e-mail w celu założenia Konta użytkownika;
  2. Urządzeniem zapewniającym dostęp do sieci Internet oraz prawidłowe wyświetlanie stron www;
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z uzyskaniem dostępu do sieci Internet oraz dokonywaną transmisją danych zgodnie z taryfą właściwego dla Użytkownika operatora.

§ 9
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Nieruchomosci.Gdynia.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług objętych Regulaminem.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Serwisu, w tym dla świadczenia usług przez Nieruchomosci.Gdynia.pl w ramach Serwisu.
 4. Nieruchomosci.Gdynia.pl oznacza w Serwisie dane, których podanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji usługi.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych przetwarzanych przez Nieruchomosci.Gdynia.pl, a także prawo żądania ich poprawienia.

§ 10
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 2, w terminie 14 dni od zawarcia poszczególnej umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. W przypadku gdy na żądanie Użytkownika będącego konsumentem Nieruchomosci.Gdynia.pl rozpoczął świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Użytkownik ponosi uzasadnione, poniesione przez Nieruchomosci.Gdynia.pl, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument poinformował Nieruchomosci.Gdynia.pl o odstąpieniu umowy
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Nieruchomosci.Gdynia.pl jeżeli Nieruchomosci.Gdynia.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Nieruchomosci.Gdynia.pl utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia należy poinformować Nieruchomosci.Gdynia.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane Nieruchomosci.Gdynia.pl na właściwy adres podany w § 7 w zależności od tego na jaką drogę złożenia oświadczenia zdecyduje się konsument. Dla dochowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a Nieruchomosci.Gdynia.pl niezwłocznie zwraca konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne, bez kosztowe dla niego, rozwiązanie.

§ 11
Zasady zawierania i rozwiązywania umów zawieranych w ramach Serwisu oraz zmiany Regulaminu

 1. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika jest zawierane w momencie rejestracji w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Poszczególne umowy o świadczenie usług przez Nieruchomosci.Gdynia.pl zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w granicach i na podstawie Regulaminu oraz w oparciu o wybrany przez Użytkownika Pakiet.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Użytkownika.
 4. O ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny Nieruchomosci.Gdynia.pl przysługuje prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 5. Za ważne przyczyny zmiany umowy uznaje się:
  1. dostosowanie serwisu do przepisów prawa i zaleceń organów administracji publicznej;
  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat publicznoprawnych (np. podatków) związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu;
  3. poprawę funkcjonalności lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
 6. Nieruchomosci.Gdynia.pl informuje Użytkowników o proponowanych zmianach nie później niż w terminie 7 dni przed ich planowanym wejściem w życie, za pośrednictwem poczty e-mail przypisanej do Konta Użytkownika wysyłając wiadomość na adres przypisany do Konta Użytkownika
 7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Do czasu wejścia w życie zmian Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku gdy Użytkownik nie wypowie umowy jednak sprzeciwi się zmianom – umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie.
 8. W przypadku gdy w chwili rozwiązania umowy z Użytkownikiem, w związku ze sprzeciwem wobec zmianom regulaminu, Użytkownik posiada aktywne Ogłoszenia – Ogłoszenia te pozostają aktywne, do końca aktualnie opłaconego okresu rozliczeniowego, na dotychczasowych zasadach określonych zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakietem.
 9. Umowy zawierane przez Nieruchomosci.Gdynia.pl zawierane są w języku polskim.

Formularz odstąpienia od umowy

 • Szukanie szczegółowe

  0 PLN do 1 000 000 PLN

  Więcej opcji szukania
 • Symulacja Kredytowa